REGELS VRIJWILLIGERS

In de dagelijkse omgang zijn veel grenzen in het contact tussen de (vrijwillige) medewerkers en de (minderjarige) ruiters / minder valide ruiters van No Limits Noordwijk niet eenduidig. De ene ruiter heeft minimale ondersteuning nodig door alleen het paard vast te houden en de andere ruiter moet fysiek geholpen worden met het in balans blijven tijdens het paardrijden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle ruiters en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel ruiters is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te kunnen paardrijden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat ongewenste seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige / minder valide ruiters, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.

 

Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg van dit document met de aanduiding minderjarige ruiter ook bedoeld een minder valide ruiter. In het laatste geval kan het gaan om zowel een minderjarige als een volwassene. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor ruiters en vrijwilligers, én
 • De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, ben je verplicht de voorlichting te volgen met instructies voor vrijwilligers (handboek vrijwilligers) en vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers (begeleider):

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige ruiter zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de ruiter te bejegenen op een wijze die de minderjarige ruiter in zijn waardigheid aantast en zal zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarige ruiters
 3. De begeleider dringt niet ongewenst verder door in het privéleven van de minderjarige ruiter dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de ruiter.
 5. De begeleider mag de minderjarige ruiter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider heeft de plicht de minderjarige ruiter naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige ruiter is betrokken, wordt nageleefd.
 7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen (vertrouwenspersoon).
 8. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon (vertrouwenspersoon).

 

Gedragingen die niet in overeenstemming zijn met deze gedragscode, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers)werk met minderjarige ruiters door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarige ruiters waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van No Limits Noordwijk ZH.

 

Vrijwilliger

Datum:
Naam:
Handtekening:

 

 

Bestuurslid No Limits Noordwijk ZH

Datum:
Naam:
Handtekening: