REGELS RUITERS

Lesgeld en betaling

Op de website staan de geldende tarieven vermeld. De manege  is gerechtigd om jaarlijks – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen.

De betaling van het lesgeld geschiedt d.m.v. automatische incasso. De manege  incasseert maandelijks in de eerste week van de maand. De manege mag de klant de toegang tot de les ontzeggen als er geen geldig automatisch incasso formulier ondertekend en ingeleverd is door de klant. Bij stornering van het maandbedrag wordt de klant per email verzocht het bedrag zelf binnen een week aan de manege over te maken. De manege zal 5 werkdagen voordat het lesgeld geïncasseerd wordt, de klant hierover te informeren per email.

Als er niet geïncasseerd kan worden houdt de manege zich het recht voor om €10.- extra administratiekosten, per incassomoment, in rekening te brengen. Bij uitblijven van de betaling zal er tot het gehele bedrag is voldaan geen les meer kunnen worden gevolgd.

Verplichte automatische incasso geldt niet voor proeflessen en losse lessen (ook op de dressuur simulator). Deze dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.

Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden met zich meebrengt, is restitutie van de overeengekomen les (abonnement) niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in overeengekomen periode, tenzij anders is overeengekomen. Indien de paarden in eigendom zijn van het ruitersportcentrum is de manege te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.

 

Inhaallessen

Lessen dienen 24 uurvan tevoren worden afgezegd. Van 1 januari tot 31 december mogen 10 inhaallessen worden afgesproken. Dit is inclusief feestdagen en extreme weersomstandigheden. Indien de klant langer dan 4 weken ziek is wordt er een speciale regeling getroffen voor de lessen, die na 4 weken nog afgezegd worden. Lessen afgezegd vanwege de zomervakantie dienen tijdens of voor de zomervakantie ingehaald te worden. Lessen, waarbij er veel afzeggers zijn, zullen worden samengevoegd. Tijdens de zomervakantie vanaf 1 juli tot 31 augustus kunnen gemaakte afspraken niet meer veranderd worden. Dit geldt voor zowel de inhaal- als de gewone lessen. Indien er tijdens deze data alsnog een les wordt afgezegd vervalt deze les. De manege  maakt een zomer lesschema waarbij alle klanten de afgezegde vakantie-lessen in kunnen halen. Indien er gedurende de top vakantie maand nog een les wordt afgezegd kan de manege  die niet meer invullen omdat het gehele zomerschema vóór 1 juli gemaakt wordt.

 

Regels voor de ruiters algemeen

 1. Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen altijd opgevolgd te worden.
 2. Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm/cap met CE-markering en EN-138:2012 teken met gesloten kinband te dragen. Het dragen van een bodyprotector is vooralsnog niet verplicht, maar wordt wel door No Limits Noordwijk geadviseerd. Let er bij de aanschaf op dat de bodyprotector voldoet aan de Europese richtlijnen van de veiligheid (CE-markering EN-13158:2000)
 3. Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen. Zonder passende rijlaarzen/chaps en geschikte schoenen en een cap mag de instructeur de toegang tot de les ontzeggen. De les kan niet worden ingehaald.
 4. Het gebruik van een zweep tijdens de rijlessen of buitenritten wordt bepaald door instructeur of andere personeelsleden van No Limits Noordwijk.
 5. Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen.

 

RIJBAAN

 1. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd, door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen.
 2. Op- en afstijgen dient gestructureerd op de AC-lijn te gebeuren onder toezicht van de instructeur. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting. Beginners moeten altijd onder begeleiding én met behulp van een speciaal daarvoor bestemd opstapblok opstappen.
 3. Indien een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt, dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.Schakel het geluid van de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.
 4. Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.
 5. Wanneer No Limits Noordwijk toestaat dat er gelongeerd wordt in de rijbaan dan mag dit alleen wanneer er zich geen ruiters of menners in die rijbaan bevinden.
 6. Voorrangregels in volgorde van prioriteit:
 7. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft voorrang bij het elkaar passeren op de hoefslag (dus rechts houden). Linksom in draf heeft voorrang op rechtsom in galop.
 8. Stappen doen we op de binnen hoefslag als er anderen draven.
 9. De combinaties mogen elkaar niet snijden en moeten elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 10. Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.

BUITENRITTEN

 1. De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor het buiten rijden, voor zover van toepassing.
 2. Het is aan de instructeur van No Limits Noordwijk om te beoordelen of een ruiter voldoende gekwalificeerd is om in een groep een buitenrit te maken (openbare weg of natuurgebied).
 3. De begeleider is een ruiter van No Limits Noordwijk die, naast voldoende kennis en ervaring om leiding te geven aan een groep, tevens in het bezit is van een instructeursdiploma of geldig ruiterbewijs. Tevens dient hij goed bekend te zijn met de te rijden route.
 4. De begeleider moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en over algemene gedragsregels bij een val van een ruiter, e.d..
 5. Tijdens de buitenrit blijven de paarden achter elkaar lopen met een paardslengte afstand en is inhalen niet toegestaan.
 6. De begeleider beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer en de nummers van de manege en de dierenarts. Het gebruik van een mobiele telefoon door de ruiters is tijdens het rijden niet toegestaan.
 7. De begeleider heeft een reserve beugelriem en een scherp zakmes bij zich.
 8. Een groep die naar buiten gaat mag niet groter zijn dan 6 ruiters in totaal met 1 begeleider. Bij grotere groepen moeten er meerdere begeleiders mee.
 9. Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren. De ruiter moet licht voeren dat rood licht naar achteren straalt en wit of geel licht naar voren.
 10. Het dragen van reflecterend materiaal door paard en ruiter wordt bij het rijden in het schemer en donker sterk aanbevolen.
 11. Bij buitenritten met minder ervaren ruiters is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de begeleider van de groep.
 12. Gedragsregels voor buiten rijden:
 13. We zijn te gast in de natuurgebieden en we volgen dus de aanwijzingen op van onze gastheren
 14. Jonge aanplant moet bos worden; rijd er niet doorheen
 15. Laat je paard niet grazen en ook niet knabbelen aan struik of boom
 16. Houd altijd zoveel mogelijk rekening met andere recreanten. We passeren wandelaars , ruiters en aanspanningen altijd stapvoets en met de zweep aan de buitenkant
 17. Een goede ruiter rookt niet en het is bovendien verboden i.v.m. brandgevaar!
 18. Tips voor buiten rijden:
 19. Steek met een groep zoveel mogelijk in linie de weg over, dus allen tegelijk naast elkaar
 20. Geef altijd richting aan door uw hand uit te steken.
 21. Rijd geconcentreerd, let op signalen van je paard en van ander verkeer.
 22. Ruiters en menners moeten zich altijd aan de verkeersregels houden, op de openbare weg zijn ruiters en menners bestuurders.
 23. Vraag bestuurders van grote voertuigen langzamer te rijden door uw arm langzaam op en neer te bewegen, let op signalen van uw paard en van ander verkeer.
 24. Rij in de berm van de weg, behalve als daar een verbod geldt.
 25. Onderschat nooit de kracht, het gewicht en de karaktereigenschappen van paard of pony. Wees er voortdurend op attent dat een paard een eigen reactie heeft en ga nooit achterstevoren op een paard zitten.

 

Regels voor manege en ruiters en publiek

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden kent No Limits Noordwijk een aantal huisregels die gelden voor de accommodatie. Wij rekenen op jullie medewerking.

 

Voor alle bezoekers van onze accommodatie geldt:

 

 1. Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden of instructie bemoeien. Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan of rijbanen rust te heersen. Het is verboden om onder de overhead deur langs de binnenrijbaan naar de les te kijken of iets te vragen aan de instructeur.
 2. Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 3. Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
 4. Voor het gehele terrein geldt een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard.
 5. Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
 6. De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels. Harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 7. Voor de veiligheid en rust op het terrein van No Limits Noordwijk zijn honden niet welkom.
 8. Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
 9. Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
 10. Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt. Grote paarden mogen niet door kinderen opgezadeld worden.
 11. Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de instructeur of bedrijfsleider hiermee heeft ingestemd.
 12. De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 13. Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
 14. De bedrijfsleider heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren. Bij diefstal door een klant of een meegenomen bekende van een klant, heeft No Limits het recht om de klant direct te weigeren en vervallen alle openstaande lessen op de leskaart.
 15. No Limits Noordwijk is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen en ongevallen van de ruiters tijdens de activiteiten van de manege.

Klachten procedure:

Indien je klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze manege horen we dat graag zo snel mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie direct oplossen. Het kan ook gaan om klachten over de sociale veiligheid, zoals omschreven in de Regels voor de Manege en de Regels voor de Vrijwilligers van No Limits Noordwijk. Als het gaat over dat soort klachten, kan je ook – als je dat fijner vindt – contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en daar zo nodig anoniem een klacht neerleggen.

 

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien je klacht mondeling in bij de bedrijfsleider of je instructeur.
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kan je je klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het bestuur van No Limits Noordwijk ZH, Schulpweg 129, 2211 XM, Noordwijkerhout, ter attentie van de voorzitter.
 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nietanoniem worden ingediend.
 • Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord voor of namens het bestuur van de stichting.

 

Vertrouwenspersoon

Misschien gebeuren er dingen binnen onze manege waar je moeite mee hebt en kan je daar moeilijk over praten met de betrokken mensen. In dat geval is het fijn als je (eventueel anoniem) bij iemand terecht kunt. Je kan dan terecht bij onze vertrouwenspersoon, Marieke Baars, penningmeester No Limits Noordwijk ZH. Zij is te bereiken via telefoon 06-24.62.84.50.

 

Geef je vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan kantoor, je instructeur of bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!